Spring til indhold

Værdigrundlag og pædagogik

Vi anerkender barnet som et selvstændigt og ligeværdigt individ med egne behov og følelser. Som udgangspunkt arbejder vi ud fra den tanke, at hvert barn er unikt med hvert sit udviklingspotentiale. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det er relationen til barnet, der er det bærende element. Via relationen bliver det muligt at imødekomme, støtte, guide og motivere barnet til at turde tage det næste trin i udviklingsspiralen.

Barnets forældre og Spiretårnets personale har hver især en særlig indsigt i barnets liv, og når vi samarbejder, skaber vi en sammenhæng for barnet. 

Når vi tilrettelægger de pædagogiske tilbud og handleplaner til barnet, er det i tæt samarbejde med forældrene.  

Overordnet har vi opstillet følgende udviklingsmål: 

  • At imødekomme og motivere barnets lyst og evne til at kommunikere med sin omverden.  
  • At stimulere og videreudvikle barnets nysgerrighed og gå-på-mod. 
  • At opmuntre, guide, og aktivt deltage i barnets legeudvikling. 
  • At motivere, støtte og guide børnene i tilegnelse af sociale omgangsformer. 
  • At understøtte og stimulere barnets omverdens bevidsthed 
  • At stimulere, styrke og videreudvikle barnets motorik. 

Princip om kommunikation

Pædagogik

Overordnede pædagogiske principper:  Børnene skal have mulighed for at lære og de skal understøttes i at blive så selvhjulpne og selvstændige, som de kan. De skal have mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, for herigennem at blive vidende, sociale og engagerede.   

Kommunikation og samspil

Det er vores mål at være rigtig gode til udviklingsstøttende kommunikation.  Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring, og god kommunikation er basis for al undervisning. 

Leg

Leg og glæde er en vigtig del af barndommen. Børn leger, fordi det er stimulerende. Gennem leg lærer børn at beherske både deres indre og ydre verden.  

Metode

Vores fælles teoretiske baggrund tager udgangspunkt i KRAP.  Vi benytter os af videoanalyse, både til ICDP og MARTE MEO

Talehørepædagogisk indsats

Spiretårnets talehørekonsulenter udarbejder kommunikationsudredninger i samarbejde med det øvrige personale. Disse danner grundlag for den indsats, der laves til børnene, som afspejler det grundvilkår, at alle børn udvikler sig optimalt, når de mødes i udviklingsstøttende samspil.

Fysioterapi

Med fysioterapi i Spiretårnet arbejder vi løbende med vurdering og undersøgelse af barnets sansemotoriske kompetencer.


Feedback

Sidst opdateret

04.01.2024

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen